Mülk Suresinin Arapça Okunuşu ve Faziletleri! Tebareke Suresi Kaçıncı Sayfada?

admin
|

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in muazzam bölümlerinden biridir ve bir diğer ismiyle de Tebareke Suresi olarak anılmaktadır. Peki, hiç düşündünüz mü bu sure neden bu kadar önemli ve etkileyicidir? Arapçası, okunuşu ve manası ile birlikte incelediğinizde, Mülk Suresi’nin sırlarla dolu bir hazin olduğunu keşfedeceksiniz.

Arapça oku dediğimizde, kalplerin titreşim frekansını değiştiren eşsiz bir melodiyle karşılaşacaksınız. Bu sure, aslında sadece bir dua veya ibadet metni değil, aynı zamanda insanın varoluşsal sorgulamalarına, evrenin sırlarına ve ölüm gerçeğine dair derin mesajlar içeren bir başyapıttır.

Arapca Ayet Oku Kuranin Arapca Sirlari Dua

Bu yolculukta, Mülk Suresi’nin Arapça ayetlerinin altında yatan gizemi, güzellikleri ve faziletleri keşfedeceksiniz. Okunuşu ve manasıyla, her bir ayetin, insan ruhunu ve aklını nasıl etkilediğini göreceksiniz. Merak uyandıran bu surenin sırlarını beraber çözeceğiz.

Mülk Suresi: Kutsal Koruyucu

Mülk Suresi, Medine’de nazil olan eşsiz surelerden biridir ve kendine has bir ağırlığı ve değeri bulunuyor.

Bu sure, kabir azabının dehşetinden korunma niyetiyle samimi bir şekilde okunduğunda, inananların kalplerinde bir kalkan oluşturuyor. Peygamber Efendimiz (SAV) de her gece bu sureyi okuyarak uykuya dalıyor ve bu pratiği bizlere de tavsiye ediyordu.

Mülk Suresi: Ayet Sayısı, Sırları ve Faziletleri

Mülk Suresi, Kuran’ın 67. suresi olarak bilinir ve toplamda 30 ayetten oluşuyor. İslam inancında, bu surenin özel bir yeri ve önemi bulunuyor. Surenin Arapça adı “Tebareke”, yani “bereketli olan” anlamına geliyor. Bu sure, Allah’ın kudretini ve yaratılışın mucizelerini vurgulayan bir yapıya sahip.

Mülk Suresi, Mekke döneminde inmiş bir suredir. Toplumda genellikle “Tebareke Suresi” olarak da anılır çünkü ilk ayeti “Tebarekellezi” ile başlar. Surenin, okuyanı kabir azabından koruyan muazzam bir enerjisi olduğuna inanılır ve bu, çeşitli hadislerle de desteklenir.

Surenin faziletlerinden biri, kabir azabına karşı bir koruyucu olmasıdır. Buna ek olarak, Mülk Suresi, günahların affedilmesine vesile olan ve okuyanın maneviyatını güçlendiren bir dua olarak kabul edilir.

Surenin ayetleri, aynı zamanda Allah’ın varlığını, kudretini ve ahiretin gerçekliğini bizlere hatırlatır, bu sayede kalplerimizdeki imanı taze tutmaya yardımcı olur.

Ilahi Ayetlerle Arapca Dilinde Manevi Bir Gezi

Sure, gözlerimizi kapatıp düşündüğümüzde, manevi bir atmosferin içinde kaybolmamıza yardımcı olacak kadar güçlüdür. Kelimeler, sanki kabir azabının korkunç manzaralarını ve ahiretin mevcudiyetini ruhumuzda canlandırıyor gibi hissettirir. Bu, onu düzenli olarak okumanın ve üzerinde derinlemesine düşünmenin önemini daha da artırır.

Mülk Suresi’nin Konumu ve Okunma Kuralları

Mülk Suresi, Kuran-ı Kerim’in 29. cüzünde ve 561. sayfada başlar, 563. sayfada son bulur.

Surenin ezberlenmiş olarak okunmasında abdest alma zorunluluğu bulunmazken, bu sureyi okurken dikkatli olunması gereken önemli bir nokta vardır. Kadınların, adet dönemlerinde, diğer surelerde olduğu gibi, Mülk Suresi’ni de okumamaları gerektiğidir.

Kurani Kerim Dua Kitabi Sureler Anlamlari

Kuran-ı Kerim’e saygı göstermek adına, İslam alimleri abdestli olunması gerektiğini vurgular. Ancak, Arapça metni içermeyen bir Kuran-ı Kerim meali veya tefsirinden, Mülk Suresi’nin Türkçe anlamını okumak için namaz abdesti almak zorunlu değildir.

Mülk Suresi’nin Faziletine Dair Hadisler

Peygamber Efendimiz (SAV), Mülk Suresi ve Secde Suresi ile ilgili olarak bazı özel hadislerde bulunmuştur. “Akşam ile yatsı namazları arasında Tebarekellezi ve Secde surelerini okuyan kimse, Kadir gecesini (namazla) geçiren kimse gibidir” buyurmuştur. Bu, surenin okunmasının getireceği faziletleri ve sevapları vurgular.

Ayrıca, “Bu iki sureyi okuyana yetmiş iyilik yazılır ve yetmiş kötülüğü silinir” hadisi, surelerin okunmasının manevi kazançlarını açıklar. Bir diğer rivayete göre ise, “Bu iki sureyi okuyana Kadir gecesinde yapılan ibadetler kadar sevap yazılır” denilmiştir, bu da surenin okunmasının önemini ve değerini bir kez daha ortaya koyar.

Mülk Suresi ve Ölüler İçin Okunması

Mülk Suresi veya diğer adıyla Tebareke, ölüler için okunabilecek güçlü surelerden biridir. Bir sahabe, geceleyin farkında olmadan bir kabrin üzerinde yattığında, kabirde yatan kişinin Tebareke Suresi’ni okuduğunu işitmiştir. Bu mistik olay, sahabenin içinde derin bir etki bırakmış ve deneyimini Peygamber Efendimiz (SAV) ile paylaşmıştır.

Peygamber Efendimiz’in (SAV) Mülk Suresi Hakkındaki Sözleri

Peygamber Efendimiz (SAV), sahabenin anlattıkları karşısında, Mülk Suresi’nin kabir azabından koruyucu bir etkisi olduğunu ifade etmiştir. “O okuduğu sure engelleyen/kurtaran suresidir. Onu kabir azabından kurtarmıştır.” buyurmuş ve surenin, kabir azabına karşı bir koruma sağladığını belirtmiştir. Bu olay, Mülk Suresi’nin ölüler için okunmasının ve kabir azabından korunma niyetiyle tilavet edilmesinin önemini vurgular.

Mülk Suresi (Tebareke) Türkçe Okunuşu

Elhamdülillahi rabbil’alemiyn.

 1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
 2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru.
 3. Elleziy haleka seb’a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci’ılbasare hel tera min futurin.
 4. Summerci’ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
 5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce’alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a’tedna lehum ‘azabesse’ıri.
 6. Ve lilleziyne keferu birabbihim ‘azabu cehenneme ve bi’selmasıyru.
 7. İza ulku fiyha semi’u leha şehiykan ve hiye tefuru.
 8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet’kum neziyrun.
 9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey’in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
 10. Ve kalu lev kunna nesme’u ev na’kılu ma kunna fiy ashabisse’ıyri.
 11. Fa’teref’u bizenbihim fesuhkan liashabisse’ıyri.
 12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
 13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu ‘aliymun bizatissuduri.
 14. Ela ya’lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
 15. Huvelleziy ce’ale lekumul’arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
 16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul’arda feiza hiye temuru.
 17. Em emintum men fiyssemai en yursile ‘aleykum hasıben feseta’lemune keyfe neziyri.
 18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
 19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey’in basıyrun.
 20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
 21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy ‘utuvvin ve nufurin.
 22. Efemen yemşiy mukibben ‘ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen ‘ala sıratın mustekıymin.
 23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce’ale lekumussem’a vel’ebsare vel’ef’idete kaliylen ma teşkurune.
 24. Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune.
 25. Ve yekulune meta hazelva’du in kuntum sadikıyne.
 26. Kul innemel’ılmu ‘ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
 27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde’une.
 28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me’ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min ‘azabin eliymin.
 29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve ‘aleyhi tevekkelna feseta’lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
 30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye’tiykum bimain me’ıynin.

Mülk Suresi (Tebareke) Genel Anlamı

1. Sayfa

Mülk Suresi, ilk olarak, alemlerin yaratıcısı ve her şeye gücü yeten Allah’ın yüceliğini ve kudretini vurgular. Allah’ın, insanları ölüm ve hayatla sınadığı, kimin daha iyi amel edeceğini görmek istediği ifade edilir.

Surenin bu bölümü, Allah’ın mükemmel yaratılışını ve kainattaki düzeni de gözler önüne serer. Özellikle göklerin ve yerin yaratılışındaki mükemmelliği, yıldızların ve gökyüzündeki diğer cisimlerin yerleşimi ve düzeni anlatılmaktadır.

Ayrıca, kafirlerin ve inkarcıların, gerçeği yalanlamaları ve cehennem azabı ile cezalandırılacakları belirtilir.

2. Sayfa

Bu bölümde, Allah’ın her şeyi bilen ve her şeye hakim olan bir ilme sahip olduğu vurgulanır. Allah’ın, insanların kalplerinde olanı bildiği, kullarını ve yarattıklarını en iyi şekilde tanıdığı ifade edilir.

Ayrıca, Allah’ın insanlara dünya hayatında rızık veren, yeryüzünde yaşamalarını sağlayan ve onlara dünya nimetlerinden yararlanma fırsatı tanıyan olduğu belirtilir. Bu bölümde ayrıca, insanların, Allah’ın kudreti ve gazabı karşısında aciz oldukları ve Allah’ın vereceği cezadan kimsenin kurtaramayacağı ifade edilir.

3. Sayfa

Surenin bu kısmında, inkarcıların ve kafirlerin, kıyamet gününde ve ahirette karşılaşacakları durum tasvir edilir. Kafirlerin, gerçeği gördüklerinde pişmanlık ve regrete düşecekleri, fakat bu pişmanlığın fayda vermeyeceği ifade edilir.

Peygamber (SAV)’in de bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildiği ve insanların bu uyarıları dikkate almaları gerektiği vurgulanır.

Surenin son ayetlerinde, insanlara, dünya hayatının gelip geçici olduğu ve asıl hayatın ahirette başlayacağı hatırlatılarak, Allah’a olan inanç ve tevekkülün önemi vurgulanır.